Μέλη - Εγγραφές
Για εγγραφή στο Σύλλογό μας “κλικ” εδώ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ : 496 (2/11/14) ΜΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : 417    ΜΕΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ : 79 ΤΑΚΤΙΚΑ 372 & ΑΡΩΓΑ 124  ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: 45  ΕΙΝΑΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΣΟΥΕΖΙΑΝΩΝ                 46  ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΕΣ (Κάϊρο,Αλεξάνδρεια,Ισμαηλία,Π. Σαΐντ) 33  ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΕΛΗ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΟΡΟΙ
Μέλη του  Συλλόγου. Τα    Μέλη    του        Συλλόγου    διακρίνονται    σε    ΤΑΚΤΙΚΑ,    ΑΡΩΓΑ,    ΕΠΙΤΙΜΑ ανεξάρτητα από φύλο. Ως   ΤΑΚΤΙΚΑ   μέλη   εγγράφονται,   με   απόφαση   του   Δ.Σ.,   οι   απανταχού Αιγυπτιώτες   από   την   περιοχή   του   Σουέζ   και   Πορτ-Τεουφίκ,   είτε   αυτοί γεννήθηκαν    στην    Αίγυπτο,    είτε    είχαν    εγκατασταθεί    εκεί    μόνιμα,    διέμεναν   εκεί   για   εύλογο   χρονικό   διάστημα,   είτε   είναι   σύζυγοι,   ανιόντες   κατιόντες, αυτών που είχαν εγκατασταθεί στην Αίγυπτο, Ως   ΑΡΩΓΑ   μέλη   γράφονται   οι   μη   έχοντες   την   παραπάνω   ιδιότητα   αλλά επιθυμούν   την   επίτευξη   των   σκοπών   του      Συλλόγου   και   συμβάλλουν   προς αυτή τη κατεύθυνση, Ως     ΕΠΙΤΙΜΑ     μέλη     ανακηρύσσονται     από     τη     Γεν.     Συνέλευση     Συλλόγου,   ύστερα   από   πρόταση   του   Διοικητικού   Συμβουλίου,   πρόσωπα που   προσέφεραν   στο   Σύλλογο   πολύτιμες   υπηρεσίες,   περιουσιακές   παροχές και   γενικά   που   έχουν   συμβάλλει   πολλαπλά,   στην   εκπλήρωση   των   σκοπών του Συλλόγου. Είσοδος  Μελών.    Η   εγγραφή   των   μελών   γίνεται   με   απλή   αίτηση   που   υποβάλλεται   στο Δ.Σ.   Συλλόγου και με την οποία δηλούται:     α) Ονοματεπώνυμο και Πατρώνυμο     β) Επάγγελμα     γ) Κατοικία ή διαμονή με ακριβή διεύθυνση             δ)   Ανεπιφύλακτη   αποδοχή   των   διατάξεων   του   παρόντος   Καταστατικού   των     νομίμων     αποφάσεων     της     Γενικής     Συνέλευσης     του     Συλλόγου,     ταυτόχρονη    εφάπαξ    καταβολή    ενός    χρηματικού    συμβολικού    δικαιώματος εγγραφής που καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το   Δ.Σ.,   εφόσον   κρίνει   βάσιμη   την   αίτηση,   την   αποδέχεται   και   απόφαση   του   εγκρίνει   την   εγγραφή   του   αιτούντος   στο   μητρώο   των   μελών διαφορετικά        απορρίπτει    την    αίτηση.    Αν    η    αίτηση    απορριφθεί    από    Διοικητικό   Συμβούλιο,   ο   αιτών   μπορεί   να   προσφύγει   στην   πρώτη   τακτική   έκτακτη      Γενική   Συνέλευση   που   θα   συγκληθεί,   η   οποία   και   θα   αποφασίσει οριστικά για την αποδοχή ή όχι του σχετικού αιτήματος. Αποχώρηση - Διαγραφή Μέλους. Κάθε   μέλος   δικαιούται   οποτεδήποτε   να   αποχωρήσει   από   τον   Σύλλογο αφού   υποβάλλει   στο   Δ.Σ      απλή   έγγραφη   δήλωση   του   όπου   ορίζεται   ρητά   ημερομηνία   αποχώρησης   του,   οπότε   παύει   η   υποχρέωση   του   για   καταβολή   ετήσιας συνδρομής. Μέλη   που   καθυστερούν   την   καταβολή   της   ετήσιας   συνδρομής   πέρα   από   δύο   χρόνια   ή   προβαίνει   αποδεδειγμένα   σε   ενέργειες   αντίθετες   προς τους   σκοπούς   του   Συλλόγου   ή   αρνείται   να   πειθαρχήσει   σε   αποφάσεις   του Δ.Σ., ή   παραβιάζει   τις   διατάξεις   του   νόμου   και   ειδικότερα   της   περί   σωματείων   ή   καταστατικού    του    Συλλόγου,    μπορούν    να    διαγραφούν    με    απόφαση    Διοικητικού   Συμβουλίου.   Την   διαγραφή   του   μέλους   αποφασίζει   το   Δ.Σ   πλειοψηφία   των   2/3   των   μελών   του,   μετά   από   πρόταση   2   μελών   του   και   αφού καλέσει   το   υπό   διαγραφή   μέλος   να   δώσει   εξηγήσεις   σε   τακτική   συνεδρίαση του. Σε    περίπτωση    αποχώρησης    ή    διαγραφής    το    μέλος    δεν    έχει    κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του Συλλόγου. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών Όλα   τα   μέλη,   δικαιούνται   να   μετέχουν   στις   Γενικές   Συνελεύσεις   στις   λοιπές   συγκεντρώσεις   και   εκδηλώσεις   του   Συλλόγου,   υποχρεούνται   δε   καταβάλλουν   ανελλιπώς   τις   συνδρομές   τους.   Το   δικαίωμα   του   εκλέγειν   εκλέγεσθαι   έχουν   μόνον   τα   ταμειακώς   ενήμερα   Τακτικά   μέλη,   ενώ   τα   Αρωγά έχουν   μόνον   το   δικαίωμα   του   εκλέγειν   μετά   την   παρέλευση   έξη   μηνών   την ημερομηνία εγγραφής τους. Τα   Επίτιμα   μέλη   μετέχουν   στις   Γενικές   Συνελεύσεις,   αλλά   ούτε   εκλέγουν   ούτε εκλέγονται    και    γενικά    δεν    έχουν    δικαίωμα    ψήφου,    εφόσον    δεν    είναι ταυτόχρονα και Τακτικά μέλη του Συλλόγου. Κάθε   μέλος   υποχρεούται   να   παρέχει   την   ηθική   και   υλική   συνδρομή του   για   την   εξυπηρέτηση   των   σκοπών   του   Συλλόγου   και   την   συμπαράσταση του στις εκδηλώσεις αυτού. Απαγορεύεται    ρητά    κάθε    συζήτηση    ή    ενέργεια    με    πολιτικό-κομματικό περιεχόμενο,    δεδομένου    ότι    αυτά    είναι    ξένα    προς    τα    συμφέροντα    Συλλόγου.   Απαγορεύεται   επίσης   η   χρησιμοποίηση   του   Συλλόγου   και   μελών του για οποιασδήποτε μορφής πολιτική προπαγάνδα.
Α) Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής κάνοντας κλίκ εδώ Γ) Αφού την συμπληρώσετε και την υπογράψετε, την στέλνετε ως συνημμένο έγγραφο σε e-mail: suezptf@gmail.com ή με φαξ στο 210-8231119
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΑΣ : ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ, ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ στο όνοµα του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ: «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» “PIRAEUS BANK” 5066-070839-686 Συλλογος Αιγυπτιωτων Ελλήνων Σουέζ και Πορτ-Τεουφίκ (ASSOCIATION OF HELLENES FROM SUEZ AND PORT-TEWFIK) SWIFT/BIC :  PIRBGRAA IBAN : GR45 0172 0660 0050 6607 0839 686 Για την κατάθεσή σας από το εξωτερικό (σε ΕΥΡΩ) Να µας ενηµερώνετε απαραιτήτως µε e-mail στα: suezptf@gmail.com ή suezpt@otenet.gr Για την κατάθεσή σας από το εσωτερικό Μη ξεχνάτε να δηλώνετε το όνοµά σας κατά την κατάθεση και ενηµερώστε αυθηµερόν : την κα. Μαίρη Στεφάτου     210 - 9950160 ή τον κ. Στράτη Αλέκογλου 210 - 7011382
previous previous next next
Ενημέρωση ιστοσελίδας 20 Νοεμβρίου 2017
Αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό σωματείο. Αρ. Μητρώου 14686 Πρωτοδικείου Αθηνών
ΑΦΜ 999791186 Δ΄ΔΟΥ Αθηνών
Έδρα: 3ης Σεπτεμβρίου 56  104 33  ΑΘΗΝΑ
Έτος ιδρύσεως 1982
Τηλ. 210-8231119
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΥΕΖ & ΠΟΡΤ-ΤΕΟΥΦΙΚ
Σουέζ: Η Αρσινόη των Πτολεμαίων